Więcej informacji

Czytaj całość

Wykonywanie przewozów na terytorium Niemiec – SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Ostatnia aktualizacja – 13 grudnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja – 12 października 2016 r.

1 stycznia 2015 r. weszły w życie  w Niemczech przepisy narzucające płacę minimalną w wysokości 8,50 euro brutto za godzinę.

 

Przepis ten dotyczy sektora transportu i ma zastosowanie do niemieckich i zagranicznych operatorów transportu wykonujących działalność transportową na terytorium Niemiec (kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec; tranzyt wyłączono 30 stycznia 2015 r.).

 

Wytyczne niemieckiej służby celnej dotyczące diet i ryczałtów

Przekazujemy informacje, jakie Służba Celna Niemiec przedstawia na swojej stronie internetowej. Wytyczne w zakresie stosowania ustawy MiLoG dotyczą  składników diet, które mogą zostać zaliczone do niemieckiej płacy minimalnej.

 

DIETY

Niemiecka administracja celna dokonała rozróżnienia następujących sytuacji, które mają zastosowanie w zależności od przyjętego w kraju kierowcy systemu struktury diety:

  1. System prawny określa strukturę diety

Jeśli system prawny kraju określa szczegółowo strukturę diety i wskazuje, jaka jej część jest przeznaczona na zwrot kosztów poniesionych w podróży, a jaka należy do delegowanego jako rekompensata za pracę zagraniczną, jedynie ta druga może zostać zaliczona do płacy minimalnej.

  1. System prawny kraju nie określa struktury diety

Jeśli brak jest uregulowań prawnych określających skład diety, należy brać pod uwagę faktyczne zaistniałe okoliczności. Oznacza to, że koszty faktycznie poniesione przez pracownika (takie jak koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia) należy odliczyć od pełnej kwoty przyznawanej kierowcy diety. Pozostała kwota diety traktowana jest jako płaca minimalna.

3.Odliczenie dokonywane zgodnie z niemieckim rozporządzeniem dotyczącym kwot ubezpieczenia społecznego.

Jeśli w żaden sposób nie można określić kosztów ponoszonych przez pracownika, kwota równa minimum żywieniowemu i minimum mieszkaniowemu, wynikająca z niemieckiego rozporządzenia dotyczącego ubezpieczenia społecznego, ma w takiej sytuacji zastosowanie. Jedynie kwota pozostała po odliczeniu tych dwóch składników może zostać uznana za płacę minimalną. Niemieckie rozporządzenie wskazuje następujące minimalne kwoty, które należy odliczyć:

–  kwota miesięczna stanowiąca minimum żywieniowe – 229 euro

– kwota miesięczna stanowiąca minimum na zakwaterowanie – 223 euro.

 

RYCZAŁT ZA NOCLEG

W zakresie kwot wypłacanych jako ryczałt za nocleg niemiecka administracja celna wskazała, że jeśli kierowca ma zapewnioną kabinę czy kuszetkę, nie trzeba dokonywać odliczenia wynikającego ze wskazanego powyżej rozporządzenia (tj. 223 euro). Kwota wypłacana jako ryczałt za nocleg w całości podlega włączeniu do stawki minimalnej, jednak przy założeniu, że kierowca odbiera odpoczynek w kabinie zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 8  rozporządzenia (EC) 561/2006.

 

Uwaga – TRANZYT wyłączony!

 

30 stycznia 2015 r. niemieckie władze podjęły decyzję o  zawieszeniu  wykonywania i egzekwowania przepisów dotyczących przejazdów tranzytowych w odniesieniu do polskich i innych zagranicznych przewoźników  do czasu wyjaśnienia tej sprawy przed Komisją Europejską.

Utrzymano jednak nowe reguły dla przewozów dwustronnych i kabotażu, dlatego zaleca się przewoźnikom odpowiednie przygotowanie i zastosowanie do niemieckich wymogów. W tym celu należy spełnić:

  1. Wymóg powiadamiania – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wszyscy zagraniczni operatorzy transportu, są zobowiązani powiadamiać Bundesfinanzdirektion West w Kolonii (na numer faksu +49 221 96 48 72) przed rozpoczęciem operacji transportowej na terytorium Niemiec.

W formularzu powiadomienia znajduje się zobowiązanie pracodawcy do:

1) przestrzegania postanowień ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz

2) przechowywania wymaganej dokumentacji oraz dostarczenia jej w jęz. niemieckim na żądanie niemieckich władz celnych do kontroli.

Powiadomienie dla pracowników mobilnych musi być przedstawione pisemnie w języku niemieckim.

Od początku lipca 2015 roku obowiązuje nowa wersja formularza zgłoszeniowego 033037 mobil. Oprócz uzupełnienia, dotyczącego podstawy prawnej, najważniejsza zmiana dotyczy strony 2, gdzie zmieniono tytuł dotyczący planowanego zatrudnienia (obecni brzmi: planowane zaangażowanie w Niemczech) oraz dodano dodatkową kolumnę pt. Anzahl der Einsätze (w wolnym tłumaczeniu liczba planowanego w podanym czasie zaangażowania/operacji transportowych/przejazdów danego kierowcy na terenie Niemiec).

Wzór formularza w jęz. niemieckim jest załączony poniżej.

Formularz w języku polskim zamieszczamy pomocniczo, tylko formularz w języku niemieckim może być wysłany jako powiadomienie do Bundesfinanzdirektion West w Kolonii.

Uwaga!

Formularz ważny jest przez pół roku od daty wysłania. Po upływie tego czasu należy wysłać następny.

Istnieje możliwość zawarcia w formularzu  wszystkich operacji transportowych, które będą realizowane w okresie do 6 miesięcy. W takim przypadku w załączniku do w/w formularza wystarczające jest wpisanie  nazwisk kierowców, ich dat urodzenia oraz daty rozpoczęcia  i przewidywanej daty zakończenia operacji transportowych, bez konieczności wyszczególniania każdej kolejnej operacji transportowej, która ma być wykonana we wskazanym w formularzu terminie.

Nie ma wymogu powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej o zmianach w zaplanowanych operacjach transportowych, jeżeli pierwsze powiadomienie zostało już wysłane, chyba że przewozy będą realizowane przez kierowców, których nie wymieniono w wysłanym już formularzu.

  1. Obowiązek ewidencjonowania

Pracodawca musi rejestrować rozpoczęcie i zakończenie operacji transportowej oraz liczbę godzin przepracowanych na terytorium Niemiec najpóźniej w ciągu 7 dni po wykonaniu operacji transportowej.

Uwaga!

W czas pracy kierowcy wliczany jest czas jazdy i inna praca, nie są wliczane przerwy i odpoczynki.

  1. Obowiązek przechowywania dokumentacji

Dokumentacja, o której mowa w punkcie 2, musi być przechowywana przez co najmniej 2 lata na terytorium Niemiec lub na terytorium innego kraju.

Za nieprzestrzeganie przepisów o płacy minimalnej pracodawcy grożą kary finansowe, w wysokości do:

  1. a) 30 000 euro – w przypadku niezgłoszenia informacji o pracownikach wykonujących pracę na terytorium Niemiec,
  2. b) 500 000 euro – w przypadku niewypłacana należnego wynagrodzenia bądź wypłacania go z opóźnieniem.

Uwaga!

Kierowca nie musi mieć przy sobie żadnych dokumentów dotyczących wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia.

BAG i policja nie są obecnie upoważnione do  przeprowadzania kontroli w sprawie płacy minimalnej. Niemniej jednak często organizowane są wspólne kontrole wszystkich organów kontrolnych, aby uniknąć kilku przymusowych postojów, w których każdy z organów kontroluje w swoim zakresie.

Uwaga!

Spedytor może żądać, aby przewoźnik drogowy złożył – niezależnie od powiadomienia przesłanego administracji celnej – odrębnego  oświadczenia o stosowaniu postanowień ustawy o płacy minimalnej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że firmy niemieckie przekazują polskim przedsiębiorcom do podpisu następujący dokument:

1) Deklaracja o spełnianiu przez przedsiębiorcę zagranicznego wymogów wynikających z ustawy o pracy minimalnej albo

2) Umowę o zachowaniu postanowień ustawy o płacy minimalnej.

  1. Składniki wynagrodzenia wliczane w stawkę minimalną

Płaca minimalna jest ustalona jako godzinowe wynagrodzenie brutto, które musi być wynagrodzeniem pieniężnym.

Generalnie zasiłki lub dodatki wypłacane przez pracodawcę nie są traktowane jako elementy płacy minimalnej, jeśli ich wypłata zmienia proporcje pomiędzy zwykłą wydajnością pracownika a jego zasadniczym wynagrodzeniem. Oznacza  to, że zasiłek lub dodatek będący rekompensatą za wykonanie pracy, która różni się od tej normalnie wykonywanej przez pracownika, jak może być w przypadku pracy w nadgodzinach lub pracy wykonywanej w trudnych warunkach, nie może być wliczony do stawki minimalnej.

Więcej infromacji na ten temat na stronie  zoll.de.

Uwaga!

Pracodawca musi zapłacić płacę minimalną w wysokości 8,50 euro brutto za każdą godzinę pracy na terytorium Niemiec. Płaca ta musi być wypłacona najpóźniej ostatniego dnia pracy banku, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wykonana praca.

  1. Kurs wymiany euro dla potrzeb płacy minimalnej

Zgodnie z informacją Administracji Celnej Niemiec, dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z  art. 107 rozporządzenia EWG 574/72.

Aktualne kursy kwartalne publikowane są na stronie EUR-lex

POST COMMENT

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.